شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال

عارفانه هاي يک دوست

+ [تلگرام] وقتکه چشمِ عاشقت ، پاِئيزميشه تصويرچشمانت دُر ريز ، ميشه وقتيکه دل ميتپد ، ازعشق او تصويرچشم عاشقت ، گلريزميشه قدميکشد درآسمان ، اَبرسپيد ره ميگيرد خزان ، با رنگ اميد نغمه سرميداد بلبل ، گلشن است رقص باد ورنگ الوان ، ريختن است باد وبرگ باهم ، فرياد ميکشند رود با اشک آسمان ، جارميکشد با روياي عشق ، زندگي نوميشود اين خزانهم پيراهنش ، نوي ميشود کارِمان هردوبهم وصله ، عاشقان اين چهارفصلم بهم ، وصل غلام عطروبوي پيراهنش ، رنگين کمان آمد اين چرخشِ ، نظم جهان غ..ر..آ
شمس الظلام
ديروز 11:13 عصر

عارفانه هاي يک دوست

+ [تلگرام] وقتکه چشمِ عاشقت ، پاِئيزميشه تصويرچشمانت دُر ريز ، ميشه وقتيکه دل ميتپد ، ازعشق او تصويرچشم عاشقت ، گلريزميشه قدميکشد درآسمان ، اَبرسپيد ره ميگيرد خزان ، با رنگ اميد نغمه سرميداد بلبل ، گلشن است
شمس الظلام
ديروز 11:13 عصر
+ [تلگرام] پائيزبراي خلوت دلم ، بهترين فصلهاست اين دفترنقاشي ي زيبا ، ازآن خداست لابلاي رنگهايش ، عشق ومحبت است آرام وآهسته بران ، چشمانت را اين آخرين بهشتِ ، فصلها را آرام تربرگ بزن ، غلام اين دفتر درسه
چقدر زيبا
زيباااا :)
هما بانو
خيلي زيبا
+ [تلگرام] پائيزبراي خلوت دلم ، بهترين فصلهاست اين دفترنقاشي ي زيبا ، ازآن خداست لابلاي رنگهايش ، عشق ومحبت است آرام وآهسته بران ، چشمانت را اين آخرين بهشتِ ، فصلها را آرام تربرگ بزن ، غلام اين دفتر درسهپربايگان ، نقش بست است غ..ر..آ
اين دفترنقاشي ي زيبا ، ازآن خداست ...@};-
+ [تلگرام] به دلم افتاد که رهي هست و ، نشاني آن مکان خانه دل هست ، که توآتشفشاني دلبرآمد به نظر ، شاهدم بلبل مست که به چشم من مجنون ، شبنم شوق نشست غ..ر..آ
+ [تلگرام] اين دشت زيبا با نهيب رعد ، باران خورد باز باتن خسته خنديد و ، باران خورد بوي عطر خاک چمن و ، وحي اميد دشتها ازبوي خدا ، دوباره جان خورد آهوکه به دشت ، تشنه مي گشت مي ديد غلام به اذن او ، جان برد غ..ر..آ
بسيار زيبا....
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنونم استاد@};-
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} استاد شما هستيد مهربان
+ [تلگرام] اين دشت زيبا با نهيب رعد ، باران خورد باز باتن خسته خنديد و ، باران خورد بوي عطر خاک چمن و ، وحي اميد دشتها ازبوي خدا ، دوباره جان خورد آهوکه به دشت ، تشنه مي گشت مي ديد غلام به اذن او ، جان برد غ..ر.
+ [تلگرام] صبح است وعشق است ولبخند عشق دريا وساحلش لبخند چشمهايت طلايعه سلام ولبخند زيبا است سلام هرصبح بالبخند غ..ر..آ
mp3 player شوکر
عارفانه هاي يک دوست
77 امتیاز
14 برگزیده
356 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top