شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] پائيزبراي خلوت دلم ، بهترين فصلهاست اين دفترنقاشي ي زيبا ، ازآن خداست لابلاي رنگهايش ، عشق ومحبت است آرام وآهسته بران ، چشمانت را اين آخرين بهشتِ ، فصلها را آرام تربرگ بزن ، غلام اين دفتر درسهپربايگان ، نقش بست است غ..ر..آ
اين دفترنقاشي ي زيبا ، ازآن خداست ...@};-
ساعت ویکتوریا
عارفانه هاي يک دوست
77 امتیاز
15 برگزیده
362 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top