شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] سيب ازشاخه افتاد ، ترک خورد آنچه برسرشاخه ماند ، خوراک زاغک شد سيبي درآب افتاد و ، رقصان ميرفت ميري ديد و به لب خورد و ، عجب گفت برگهاي زرد ونارنج ، که دربدرقه بودن رقصان برفتن و، رودغزل گفت آن
زيبا و قشنگ
هما بانو
چقد قشنگ :)
mp3 player شوکر
عارفانه هاي يک دوست
77 امتیاز
15 برگزیده
362 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top