شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] سيب ازشاخه افتاد ، ترک خورد آنچه برسرشاخه ماند ، خوراک زاغک شد سيبي درآب افتاد و ، رقصان ميرفت ميري ديد و به لب خورد و ، عجب گفت برگهاي زرد ونارنج ، که دربدرقه بودن رقصان برفتن و، رودغزل گفت آن چشمه که ميجوشيد ، با کميش ازنعمت بارش پائيزبا رود ، آهنگ سفرگفت صد شکرکه پشت هر ، زّرِغلطان پنهان بود و او ، ذگرزبان شد ليلي تواي وعشاق ، همه مست مستن يک جرعه زدن غلام ، ديوانه ره شد غ..ر..آ
چراغ جادو
عارفانه هاي يک دوست
77 امتیاز
15 برگزیده
362 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top