شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
دعاي وقت غروب مفاتيح رو بخونين امسي ظلمي مستجيرا به عفوک خدايا ستم آورنده به گذشتت شام کرد وروي فرسوده ام به جلوه هميشگي ات شام کرد...
ساعت ویکتوریا
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 71
25 برگزیده
398 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top