شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
دلتنگ...
زبان شعر زيباترين و ماندگارترين شيوه ي گاه پر صدا و گاه بي صداي بيان است
ممنونم دوست عزيز
بي تو در جاي اين دنيا اسير غربتم توکه از اول ندادي به دلتنگي عادتم از همان روزي که از شهر خيالم پر زدي از همه دنيا گرفتي و شدي هم صحبتم عادتم دادي که در باران به يادت آورم عادتم ادي که کنارت باشم و عاشق شوم درهوايت يک کبوتر باشم دور سرت لحظه لحظه بيقرارت باشم و عاشق شوم
ساعت دماسنج
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 70
25 برگزیده
397 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top