شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
سينه ام بيزار از ، تيرگيست.... اينهمه ايثار وسوختن ، بهرچيست؟... زيبا...
ممنونم شما استاد من هستيد @};-
چراغ جادو
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 70
25 برگزیده
397 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top