شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] شب بيا ماهتابم ، شايد که حل شه مشکلم عشقمان داره قديمي ميشه ، هم بيات وهم صميمي ميشه پا بزارخانه خرابم ، آبادش کن برگ گل نازک دلم جانم بگير ، يا که آزاد ش کن اشک چشمانم دگرخشگيد است پيش بيا اي نازنين برگ گل ، آرامش کن حق آب وکل داردغلام ، گوش کن پابزار روي چشمانم ، اي گل همره کارواني شايد ، ميروي کربلا زودهويدا شو به ميدان بيا حرف آخرنيست بازهم ميزنم جان زهرا (ع ) مادرت ، زوتربيا غ..ر..آ
mp3 player شوکر
عارفانه هاي يک دوست
77 امتیاز
15 برگزیده
362 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top