شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] بازنکن از سرگيسويت ، بند که دلم بند گيسوي ، تواست تا به کي آخر تاچند ، چرا ؟ دل عاشق به رهت ، سوخته است خوب داني که بردي ، دل عشاق همه جا شعله ي سرکش عشقت ، پَرم سوخته است باده ات مست وخرابم ،
چراغ جادو
عارفانه هاي يک دوست
77 امتیاز
15 برگزیده
362 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top