شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] باز امشب به سحر، نم نم باران ميزد... بوسه ها برداشت و، بيابان ميزد... منکه مست نگاه شده بودم، به سحر... نم نمش بوسه به زلف، درختان ميزد... طلبي کرده بودلب خوشکيده، گلدان زخدا... خنده آمدبه لبش، بوسه به باران ميزد... آهي آمد به لبم، ازسرشوق... کاش نم نم باران، به زلف يارم ميزد... غ.. ر.. آ
بسيار زيبا و وزين
عآلي
#تبريزي
قشنگ@};-
هما بانو
خيلي قشنگ
زيبا
درب کنسرو بازکن برقی
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 69
25 برگزیده
396 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top