شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
بانوي ترمه پوشم ، ساقي مي فروشم . مقطع بهتري داشت
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} سلام استاد ومتشکرم @};-
mp3 player شوکر
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 71
25 برگزیده
399 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top