كل عناوين نوشته هاي غلامرضا رمضاني آقداش

غلامرضا رمضاني آقداش
[ شناسنامه ]
نه يک دم او دور و ، يک دم از او جدايم ... به روحم زد زخمي ، ن ...... شنبه 99/6/29
روي ديوار دلم ، نقش توپيداست ... چه نباشي وچه باشي ، محوت ...... پنج شنبه 99/6/27
گه ميجويم ره و ، گه کم کرده رهيم ... ليلي توبگير دستم ، کم ...... سه شنبه 99/6/25
ساعتي با چشم تو ، خلوت کنم ... عيب است مگر؟ ... جاي بگيرم ...... شنبه 99/6/22
دل تکه تکه ام را ، به هرکس مده ... مرا باتمسخرنشان ، به هرکس ...... چهارشنبه 99/6/19
خنده کن هرصبح ، به رخسارخود روبروي آئينه ... ...... سه شنبه 99/6/18
توهمان رندي و ، من حيران توام ... توهمه دنيا و ، من دنبال توا ...... پنج شنبه 99/6/6
از رنگ رخسارت دارد ، تمنا دلم ... قد يک دنيا فلسفه دارد ، در ...... جمعه 99/5/31
غنجه هاي باغ رقصيدن ، وقت آمدنت ... عيب اين نيست که بلبل ، آم ...... سه شنبه 99/5/28
قهوه دم کردم ، تاخواب پرکشد ... تابياي وببينم ، شايد ترا ... ...... سه شنبه 99/5/21
  ==>   ليست آرشيو شده ها