كل عناوين نوشته هاي غلامرضا رمضاني آقداش

غلامرضا رمضاني آقداش
[ شناسنامه ]
کاج پشت پنجره هي ، سرک ميکشيد .... گاه سرتکان ميداد به ناز و ، ...... چهارشنبه 96/8/24
چه ميشود بنيشيني برلب بام ، ماهتاب .... هيچ نکنم شکوه بنيشين بر ...... چهارشنبه 96/8/24
درگذارايام خزان ، بس ديدم ... برگهاي سروقامت شهررا ، لرزان ديد ...... شنبه 96/8/20
کاروان چون ميرود ، گيسوپريشان ميکند ..... سايه ني زمين را ، بي ...... سه شنبه 96/8/2
مراسرمست و ، شوريده کردي ... گذربر کلبه? ، ويران نکردي ...... چهارشنبه 96/7/26
مرا افسون چشمانت ، کردي و رفتي ... خبرازحال ما داري و ، رفتي ؟ ...... دوشنبه 96/7/24
به اميد تومن ، خوش کردام دل .... که پيک آشنا آيد ، به منزل ...... شنبه 96/7/15
بيا اي صياد دلها بيابگشاي ، قفس را ... کشيده به زندانم هوس ، ن ...... جمعه 96/7/14
عطرگيسويت خانه را ، پُرميکند ..... درشبستانش مرا ، عاشق ميکند ...... يكشنبه 96/7/2
درمردمک چشم من ، تو شهپر وشاهين ... من صيدم و ما را ، توشکاري ...... سه شنبه 96/6/28
آنروزکه درآئينه شدم ، خيره به رخسار .... گفتم:چه بگويم ، ازاين ...... يكشنبه 96/6/26
  ==>   ليست آرشيو شده ها