كل عناوين نوشته هاي غلامرضا رمضاني آقداش

غلامرضا رمضاني آقداش
[ شناسنامه ]
آخربکجارفت همه رنگ و ، عطرنارنج ...... يكشنبه 97/9/25
چقدرکزکنم ، سراين کوچه که بياد ... نه ولم کرد ونه قهر ، منتظرم ...... شنبه 97/9/24
دل خوش کنم به آن ، پيک آشنا ... نگاهش فتنه کرد ، درچشم ما ...... چهارشنبه 97/9/14
مرو ديگرمده آزارم ، اين گهنه عشق ترا دارم ب ...... دوشنبه 97/9/12
ترانه هاي تو ، غزلهاي من است ...... يكشنبه 97/9/11
درگذارنسيم خفته اند ، برگ ها بسياربسيار .... درنگاهم سروقامت با ...... سه شنبه 97/9/6
نغمه ها سرکرد اين دل ، زآن شورعشق ...... شنبه 97/9/3
با توتنها خوش است اين دلم ، اي همه کس ...... جمعه 97/9/2
ازدست تو مِي خوردم و ، افسون توگشتم ...... شنبه 97/8/26
با توتنها خوش است اين دلم ، اي همه کس ...... جمعه 97/8/18
آسمان امشب ازجلوه ، مهتاب روشن ... درخيال توام وخواب ، ميگريزد ...... يكشنبه 97/8/13
  ==>   ليست آرشيو شده ها