كل عناوين نوشته هاي غلامرضا رمضاني آقداش

غلامرضا رمضاني آقداش
[ شناسنامه ]
درچشم عاشقان پائيز ، رنگ هنراست ... تصوير درچشم عاشق ، افضل اس ...... يكشنبه 97/7/29
ميشه مگه هواسم ، يه جاي ديگه باشه ...... دوشنبه 97/7/23
بغض تب آلود شب گذرکرد و ، صبح با َابرآمد ... چارقد نقرايي رنگ پ ...... دوشنبه 97/7/23
دراين شبها دلم پَرميزنه ، دلربا برگرد ... نميره دل زين حال واحو ...... پنج شنبه 97/7/19
تو ميخندي ومن محوه ، ابروکمندم .... تو ميگردي وميگردم پي ، گيس ...... جمعه 97/7/13
گيسوبهم ريختي و ، گرفت حال مرا .... رها کرد دوگيسوبه باد و ، ب ...... پنج شنبه 97/7/12
بازياد ايام شد ومن ، درخم کوچه ... ازشوق ديدارتودلبر ، نشستم س ...... دوشنبه 97/7/9
ميشکني قلبم و ، کارت دلبرگشي تاتهش پايم وآخرمرا ، مي گشي ا ...... يكشنبه 97/7/8
پُرازحرفه نگاهت ، درسکوت شب ...... جمعه 97/7/6
نگاه کن درون ديدام ، اسيرچشمانت شدم ...... چهارشنبه 97/6/14
دوبازو باز کرد ماه و.حلاش گمان و ، دل ما ميبرد ماه تاب ...... يكشنبه 97/6/11
  ==>   ليست آرشيو شده ها