كل عناوين نوشته هاي غلامرضا رمضاني آقداش

غلامرضا رمضاني آقداش
[ شناسنامه ]
ازگوشه چشم تو ، هرروزخورشيد ... طلوع مي کند ... ...... دوشنبه 100/6/29
بي توبي تابم ، توکيستي ... ...... جمعه 100/6/26
بانوي ترمه پوشم ، بانغمه خواند به گوشم ... ...... پنج شنبه 100/6/25
فنجان اوقات مرا ، جزاوکسي. شيرين نکرد ... اين باغ انار دل را ، ...... دوشنبه 100/6/15
چه خواندم ازچشمت امشب ، تومي داني ... چه حسي دارم ؟... بزن ب ...... جمعه 100/6/12
نشستم پاي توزيبا ، ندانستم که اين بازار ... ...... سه شنبه 100/6/9
ديواري کوتاه تراز ، غزلهاي چشمت نيست ... ...... يكشنبه 100/6/7
ميخواستم توخورشيد باشي و ، ماه شويم ما ... ...... شنبه 100/6/6
آتش افکندي بردل ، شوره زارشد. حاصلم ... ...... سه شنبه 100/5/26
عجبا دل رسوا شده ام را ، بهرچه پنهان بکنم ... ...... دوشنبه 100/5/25
  ==>   ليست آرشيو شده ها