سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ارزش حجاب

ارزش حجاب

سلام علیکم :دوست خوبم (پایگاه فرهنگی ) امیدوارم مورد قبولتان قراگیرد .

ایا میدانید که چند متر پار چه مشکی به خودی خود چقدر ارزشمند است وقتی چادر شد .

بر سر زن مسلمان ، ارزشمند میشود .چند متر پارچه مشکی خواهر عزیزم به خودی خود

نشانه چیزی نیست اما وقتی چادری شد بر سرشما زن مسلمان، نشانه دین وملیت شما است .

پارچه مشکی حرفی برای گفتن ندارد،اما وقتی چادری شد بر سر زن مسلمان ،سرشارسخن .

از باور واعتقاد او می شود . پارچه مشکی آرمانخواهی رانشان نمی دهد ،اماوقتی چادری.

شد برسرزن مسلمان ،آرمانی بلند ومتعالی را فریاد میکشد . پارچه مشکی به خودی خود .

معنایی نهفته ندارد اما وقتی چادری شد بر سر شما خواهر مسلمان ،نشانه تسلیم بودن در برابر

رب . چادر مشکی جز تیرکی نیست ،اما وقتی چادری شد بر سر زن مسلمان ، نوری است .

در برابر ظلمت شیطان و وسوسه هایش . دومتر پارچه مشکی پاسداری را نمشناسد ،اما وقتی.

چادر شد بر سر زن مسلمان ، پاسداری میکند از زیور حیا وعفت از گوهر تقوا وطهارت[ شنبه 93/1/23 ] [ 6:30 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 135
بازدید دیروز: 221
کل بازدیدها: 191823